Wat je moet weten

 

Tijdens de intake van de fittest zal het een en ander over ons bedrijf worden verteld.

We hebben een klein sportschooltje en daarom is het erg gezellig. Er kan maar met  8-10 personen tegelijk in de zaal getraind worden. Wanneer je extra aandacht nodig hebt kun je dat krijgen en wanneer er klachten zijn betreft het lichaam kun je altijd met vragen terecht.

Hier volgen de Algemene Voorwaarden. Wanneer je bij ons een abonnement neemt, teken je er voor hiervan kennis te hebben genomen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Lidmaatschap, abonnement en betalingswijze.
1. Men wordt lid vanaf het moment dat de overeenkomst is getekend.
2. Een abonnement is strikt persoonlijk en mag uitsluitend door u zelf worden gebruikt.
3. Er zijn verschillende soorten abonnementen. Deze kunt u vinden op de website www.fitzz.nl, of u kunt deze in Fitzz verkrijgen. Het lidmaatschap van Fitzz start op de dag dat het contract getekend is. De abonnementen worden verlengd met eenzelfde periode. (Zie ook punt 10). Opzeggen minimaal één volle kalendermaand voordat het abonnement eindigt. Bij jaarabonnementen krijgt u per mail bericht die u dient te beantwoorden.
4. De contributie van de abonnementen kan uitsluitend per maand via automatische incasso vooruit worden voldaan voor de jaarabonnementen, de kwartaalabonnementen worden per kwartaal geïnd.
FITZZ houdt zich het recht voor de contributie tussentijds aan te passen. Van wijzigingen in de contributie worden de leden tijdig op de hoogte gesteld.
Eventuele wijzigingen in het aanbod van programma’s kunnen worden doorgevoerd zonder dat dit leidt tot contributievermindering of teruggave.
5. De contributie zal tevens moeten worden betaald wanneer de sportbeoefenaar om welke reden dan ook geen gebruik maakt van de geboden faciliteiten, tenzij FITZZ hem of haar tijdelijk van deze verplichting heeft ontheven.
6. Wanneer een lid zich niet houdt aan zijn betalingsverplichtingen zal FITZZ maatregelen treffen en de vordering ter incasso uit handen geven. De kosten die daarbij gemaakt worden zullen volledig voor rekening van het lid komen die zijn rekening niet betaalt/heeft betaald.
7. Opzegging, duur en einde van het abonnement.U bent met FITZZ een overeenkomst aangegaan voor een bepaalde tijdsduur, zoals op het inschrijfformulier staat vermeld. Binnen deze abonnementsduur kan de overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd of veranderd, tenzij u wilt opwaarderen.
8. Wilt u dat uw abonnement niet wordt verlengd met dezelfde tijdsduur als het vorige, dient u voor het einde van de abonnementsduur op te zeggen met een opzegtermijn van minimaal één volle kalendermaand.. (Zie ook onder punt 3!)
9. Het lidmaatschap kan slechts in enkele gevallen worden opgeschort: om medische redenen, zwangerschap en werkverplichtingen die een verzuim van langer dan een maand tot gevolg hebben. Dit alles moet altijd vooraf schriftelijk worden gemeld op een zgn. wijzigingsformulier. Per mail is ook mogelijk mits deze door ons positief is beantwoord.
NB: deze opschorting van het abonnement kan eenmalig over een periode van 3 maanden geschieden. Daarna wordt het abonnement automatisch hervat.
Wanneer u lessen heeft gemist kunt u deze in overleg inhalen.
Opzeggen
10. *Door middel van een e-mail die door FITZZ is beantwoord, minimaal 1 volle kalendermaand voor het einde van het abonnement.
* door middel van een opzegformulier dat u bij de receptie of een medewerker van FITZZ kunt verkrijgen. Is het abonnement niet opgezegd dan wordt het automatisch verlengd , zie ook onder 3.
11. Eventuele resterende trainingsgelden dienen voor het einde van het abonnement te zijn betaald.
12. Wanneer men zijn/haar lidmaatschap opzegt en later weer lid wordt, zal men, indien nodig, opnieuw getest worden, waaraan kosten zijn verbonden. Ook een testafspraak die niet wordt nagekomen zal in rekening worden gebracht.
13. De openingstijden zijn door FITZZ vastgesteld. Tijdens officiële feestdagen, tussen kerst en oud en nieuw, de vrijdag en zaterdag na hemelvaart en eventuele vakanties is het bedrijf gesloten. Ook zal in de zomer het rooster worden aangepast, zonder dat dit leidt tot contributievermindering of teruggave.

Verantwoordelijkheid.
14. Elk lid is verantwoordelijk voor alle hem/haar toebehorende eigendommen. Bij verlies, vermissing, verduistering, diefstal of beschadiging door welke oorzaak dan ook kan FITZZ niet aansprakelijk gesteld worden.
15. Door een lid berokkende schade aan de eigendommen van FITZZ zal volledig moeten worden vergoed door het lid.
16. Bij wangedrag van de sportbeoefenaar houdt FITZZ zich het recht voor per onmiddellijke ingang het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van lidmaatschapsgeld.
17. Aangepaste sportkleding is verplicht, evenals schone, niet buiten gedragen, indoor sportschoenen.
18. Roken is op geen enkele plaats toegestaan.
19. Iedereen dient de door hem/haar gebruikte spullen terug te zetten op de daarvoor bestemde plaatsen.

Medische toestand van de leden.
20. Het lid verklaart hierbij, voor zover hij/zij dat zelf kan beoordelen, dat zijn/haar gezondheid zodanig is dat het trainen geen schade aan de gezondheid zal toebrengen.
Het lid neemt kennis van het feit dat hij/zij traint op eigen risico.
21. Men mag geen gebruik maken van de faciliteiten van FITZZ wanneer men lijdt aan een infectie, een besmettelijke ziekte of letsels als open wonden of aandoeningen die een gevaar vormen voor andere leden.

22. Bij acties gelden de algemene voorwaarden als bij de actie staat vermeld. Deze kunnen op enkele punten afwijken van bovenstaande.

Wanneer iedereen zich houdt aan bovenstaande regels, zal dit de sfeer zeer ten goede komen. Het trainen bij FITZZ zal op die manier een aangename en voor iedereen vooral sportieve aangelegenheid zijn.
Wij danken iedereen die op deze manier hiertoe bijdraagt.

Kortgene, januari 2016